We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Contact us

Praktische informatie

Meldcode kindermishandeling

Kære Kids heeft de meldcode geïmplementeerd en werkt dus volgens de nieuwste voorschriften. De meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat beschreven wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt de pedagogisch medewerkers en managers door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding bij het advies en meldpunt kindermishandeling. Uiteraard worden ouders direct betrokken bij de eerste zorg die is ontstaan rondom hun kind.
Mocht de situatie te complex zijn en het kind schade oplopen door zijn/haar opvoedsituatie dan zal Kaere Kids stap 5 van de meldcode hanteren en melding doen bij het Advies en Meldpunt kindermishandeling. Deze organisatie zal de zorg vanaf dat moment overnemen zodat de pedagogisch medewerkers zich voornamelijk kunnen richten op het welbevinden van het kind. Om onze pedagogisch medewerkers te professionaliseren in het signaleren, handelen en communiceren met ouders, biedt Kaere Kids jaarlijks een training “signaleren en aanpakken Kindermishandeling”. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat de meldcode van Kaere Kids ook een route hoe te handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en een route hoe te handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Elke stap binnen de routes wordt afzonderlijk beschreven. Alle pedagogisch medewerkers worden 1 keer per jaar geschoold en krijgen door deze training meer vaardigheden om vroegtijdig zorgen rond een kind en/of vermoedens te signaleren.

Landelijk Register Kinderopvang

Kære Kids staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Men staat pas geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde vestigingen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst. Iedere vestiging van Kære Kids heeft dan ook een eigen unieke registratienummer. Dit nummer kunt u vinden bij de contactgegevens per vestiging op onze website. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang staat.

Kinderopvangtoeslag

Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, heeft u misschien recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang. U kunt deze toeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet Kinderopvang. Deze wet heeft als doel ervoor te zorgen dat kinderopvang voor iedereen op dezelfde manier wordt geregeld. De wet regelt dat ouders, werkgevers en rijksoverheid de kosten voor kinderopvang samen betalen. De kinderopvangtoeslag is de bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van kinderopvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele (toeslag)partner. Ouders hoeven slechts eenmaal bij het begin van de opvang een aanvraag in te dienen. Daarna wordt deze automatisch door de belastingdienst voortgezet en dienen ouders alleen maar de juistheid van de gegevens te controleren. Na de aanvraag moeten alleen de mutaties en eventuele stopzetting worden doorgegeven. Reken via de link: Toeslagen berekenen uw maandbedrag uit die u krijgt van de overheid.

Als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan ontvangt u een (voorschot)beschikking. Deze beschikking bevat naast het maandbedrag ook het jaarbedrag van de toeslag. Het is heel belangrijk dat u tijdig de toeslag aanvraagt!

Dagschema

Regelmaat vinden wij erg belangrijk. Het geeft kinderen houvast.

Elke leeftijdscategorie heeft zijn eigen ritme. Daarom zit uw kind met leeftijdsgenootjes in een groep. Een vaste dagindeling op de dreumes- en peutergroepen geeft een veilig en vertrouwd gevoel. En dat is nodig voor een kind om zich verder te ontwikkelen.

Een baby slaapt en eet nog niet op vaste tijden. Kære Kids heeft een aparte babygroep waarin alles zo is ingericht dat we optimaal rekening kunnen houden met het ritme dat uw kind thuis gewend is. Door middel van een dagelijks logboek houden wij alles goed bij.  Vanaf het eerste jaar werken we langzaam toe naar een vast dagritme. Dat doen we uiteraard in overleg met u. Kinderen op de dreumes- en peutergroep eten op vaste tijden: fruit, een warme maaltijd en een broodmaaltijd aan het eind van de middag. Ook gaan ze minimaal een keer per dag lekker buitenspelen in de tuin. Heerlijk even rennen en je energie kwijt in de buitenlucht!

Wennen

Kinderen hebben tijd nodig om te wennen bij Kære Kids. Samen met de ouders bespreken we op welke wijze we het kind vertrouwd kunnen maken met ons kinderdagverblijf. Ouders kunnen bijvoorbeeld kiezen hun kind de eerste dagen een paar uurtjes te brengen en de duur van het verblijf langzaam op te bouwen.  Met de ouders stemmen wij af wat ze wensen.

Als een kind van de ene groep naar de andere groep gaat, laten we kinderen ook meerdere momenten wennen (intern wennen) op de nieuwe groep. De mentor van het kind zal een overdracht doen aan de nieuwe mentor van groep waar het kind naar toe zal gaan.

Veiligheid en gezondheid

Wanneer u bij Kære Kids binnen komt, vragen wij u schoenhoesjes aan te trekken zodat u geen vuil van buiten mee naar binnen kunt nemen. Een groot deel van het leven van kleine kinderen speelt zich immers af op de vloer. In de checklist van Kære Kids kunt u meer lezen over de maatregelen met betrekking tot Hygiëne en Veiligheid. U kunt het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzien op de vestiging. Niets is belangrijker dan de veiligheid van uw kind. Kære Kids laat dan ook niets aan het toeval over. Kaere Kids is volledig kindvriendelijk ingericht. Aan alles is gedacht; afstanden tussen spijlen, beveiliging van stopcontacten, deurstrips, veilig speelgoed, afgeronde hoeken aan meubels en nog veel meer. Om ongelukken te voorkomen zijn er regels opgesteld en staan de leidsters continu stil bij de eventuele gevolgen van hun handelen.

Privacy

Kære Kids gaat zorgvuldig om met privacy gegevens van haar klanten en personeel. Hierbij wordt voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en gelden de volgende bepalingen:

  • Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming(AVG)en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
  • Kære Kids heeft maatregelen genomen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
  • Binnen Kære Kids is verwerking van persoonsgegevens toegestaan aan personen voor wie en voor zover dat met het oog op de uitoefening van hun functie nodig is.

Kære Kids heeft in het kader van de AVG de rol van verantwoordelijke en heeft een privacy aanspreekpunt ingesteld. De gegevens van Kære Kids en het Privacy aanspreekpunt zijn:

Kære Kids
T.a.v. Simone Halters
Voorstraat 118
2201JA Noordwijk

Voor meer informatie kunt u ons privacy reglement nazien, deze kunt u vinden in de locatiemap.